โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2013

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

6

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 4 0 0
2013 การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ผลของพลาสมาเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีนต่อสมบัติของวัสดุบรรจุชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระดาษแข็งต้านทานน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสเปรย์ด้วยพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปฟิล์มแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การเตรียมและสมบัติของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมหลักเป็นโพลิแลคติกแอซิดที่ถูกเสริมแรงโดยเส้นใยมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลิแลคติกแอซิดที่มีส่วนผสมของเส้นใยชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 6 0 0
2013 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2013 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดทำวัสดุแบบบรระจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจข้อมูลเรื่องอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0