ผลของพลาสมาเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีนต่อสมบัติของวัสดุบรรจุชีวฐาน