โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2016

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 9 8 0 0
2016 สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2016 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐานจากโปรตีนเวย์-เซลลูโลสเบลนด์โดยใช้สารพลาสติไซเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เชิงบูรณาการเพื่อทดแทนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุชีวฐานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนเพื่อการใช้แทนพอลิเอทิลีนในอุตสาหกรรมฟิล์มเป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ใช้ประโยชน์นาโนซิลิกาสังเคราะห์จากแกลบข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีบนกล่องกระดาษคราฟท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 7 2 0 0
2016 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2016 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการอบรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่เย็นแช่แข็งและการทดสอบวัสดุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงการผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0