การวัดและการวิเคราะห์สมบัติการดูดซับก๊าซของคาร์บอนกัมมันต์สังเคราะห์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหลังการเก็บเกี่ยว