โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2015

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 8 2 9 0
2015 การปรับปรุงความสามารถในการต้านทานความชื้นของวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทด้วยการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์เป็นพลาสติไซเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 6 0
2015 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 3 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 4 2 0
2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากน้ำยางและสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติดัดแปร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การพัฒนาโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การจัดการความรู้ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 2 0
2015 การเคลื่อนย้ายและ/หรือการปลดปล่อยของสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างพลาสติก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0