โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 3 0 0
2008 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 7 3 0
2008 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 3 0
2008 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2008 การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใช้งานที่พึงประสงค์ของสารกั้นสี จากแป้งข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 3 2 0
2008 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2008 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ผักดอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสำรวจความเข้าใจต่อแนวคิด Sustainability ในวงการเทคโนโลยีการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2008 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0