โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 7 2 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบพี่เลี้ยงนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงในระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 บรรจุภัณฑ์พอลิแลกติกแอซิดปลดปล่อยสารระเหยจากชีวมวลไทยสำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสองแกนและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มพอลิ(แลคติก แอซิด) ที่เสริมสภาพพลาสติกผสมอนุภาคเคลือบเงินนาโน สำหรับบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 เทคโนโลยีดัดแปลงสภาพโมเลกุลพลาสติกชีวภาพเชิงฟังก์ชันสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 เทคโนโลยีดัดแปลงโมเลกุลพลาสติกชีวภาพทางเคมีเพื่อสร้างพอลิเมอร์ฟังก์ชันสำหรับการบรรจุอาหารแบบแอกทีฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่สัมพันธ์ทางการบรรจุของฟิล์มพอลิเมอร์ร่วมของพอลิแลคไทด์และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตแบบเรียงตัว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาฟิล์มแอ็กทิฟชีวภาพโดยเติมอนุภาคนาโนลิกนินห่อหุ้มเพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาลิกนินที่มีขนาดอนุภาคนาโนเมตรเป็นสารเติมแต่งชีวภาพเชิงหน้าที่และฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์สำหรับประยุกต์ใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์อนุภาคนาโนลิกนินจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต้านราที่มีการเติมอนุภาคนาโนลิกนินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงและขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางนาโนซิลเวอร์สำหรับวัสดุเชิงประกอบล้ำสมัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0