การประยุกต์ใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต้านราที่มีการเติมอนุภาคนาโนลิกนินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงและขนมปัง