โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2010

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

6

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 5 0 0
2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 5 0 0
2010 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประยุกต์และลักษณะของยางนาโนคอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนไฟเบอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 นาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับแร่ดินเหนียวที่ถูกเตรียมโดยวิธีกราฟติ้งเมลอินเตอร์คาเลชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 7 13 2 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2010 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 2 0
2010 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ระบบและเตาปฏิกรณ์ในการสลายตัวทางทางเคมีความร้อนของชีวมวลเหลือทิ้งภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2010 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 Plastic Packaging and Related Packaging materials Technology หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนในประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0