การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่สัมพันธ์ทางการบรรจุของฟิล์มพอลิเมอร์ร่วมของพอลิแลคไทด์และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตแบบเรียงตัว