การพัฒนาลิกนินที่มีขนาดอนุภาคนาโนเมตรเป็นสารเติมแต่งชีวภาพเชิงหน้าที่และฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์สำหรับประยุกต์ใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร