โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 7 0 0
2007 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ผลของการใช้วัสดุและระบบการบรรจุแบบแอคทีฟร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผักและผลไม้สดชนิดตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 12 2 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0
2007 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 1 0
2007 คุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไดนามิกส์ของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
2007 การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แร่ดินเหนียวออกาโนนาโนคอมโพสิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 6 16 0 0
2007 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2007 การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2007 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2007 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2007 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2007 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจ่ายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2007 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 6 0 0
2007 การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0