โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2019

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 5 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 แผนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด : การสังเคราะห์ การดัดแปร และการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2019 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มฐานพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับเนยสดแช่เย็น หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาคอมพาวนด์ของพอลิแลคติกแอซิตผสมพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2019 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2019 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0