โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2022

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 1 0 0
2022 ระบบบรรจุและบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูงในโซ่ความเย็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลทรีไซเคิลเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2022 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ปี 2566 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 อิทธิพลของการจัดเรียงตัวอนุภาคในชั้นเคลือบต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมพอลิเมอร์ปลดปล่อยสารระเหยเพื่อเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหารฐาน PLA สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 6 0 0 0
2022 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปร ผสม PBAT ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบเป่าฟิล์ม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฐานสตาร์ชมันสำปะหลังสำหรับการบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 สุวรรณ 5819 และสุวรรณ 5821 (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปี 2565 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาและเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 3 0 0 0
2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพดูดซับออกซิเจน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตจากพลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สำหรับระบบการบรรจุแบบ ดัดแปลงสภาพบรรยากาศเพื่อการยืดอายุผลิตผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของส่วนผสมพลาสติกชีวภาพต่อการไมเกรชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida): องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบูรณาการกระ บวนการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 ผลของส่วนประกอบสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ต่อคุณสมบัติฟิล์มเพื่อการ พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผ่านได้ของแก๊สและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผ่านการดึงยืด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงความเหนียวของวัสดุผสม PLA/TPS โดยการเติม PBS ร่วมกับการดึงยืดสองทิศทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเตรียมฟิล์มหายใจได้ฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สำหรับการเก็บผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางการบรรจุของวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0