โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2011

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

14

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 5 0 0
2011 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต/แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 16 21 0 0
2011 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 9 2 0 0
2011 ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/ผงไม้เพื่อประยุกต์ใช้กับแท่นรองสินค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 ระบบการบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนของเศษยางเพื่ออุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 6 0 0
2011 การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2011 การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0