โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 5 3 0 0
2014 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแตกสลายได้ทางชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่มีความชื้นต่ำและไขมันสูง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ผลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่าและสมบัติของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มเป่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ไคโตซาน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การเตรียมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเตรียมจากของเหลือที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางด้วยการดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ ออร์กาโนเคลย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนากระถางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เสริมแรงด้วยเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 5 0 0
2014 Migration Barrier of BASF Products หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากพอลิแลคติกแอซิคและยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2014 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นของคอมพอสิตฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0