การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากพอลิแลคติกแอซิคและยางพารา

Publish Year National Conference 2
2016 exเหมือนฝัน บุญรังสี, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของก๊าสและไอน้ำของฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิด ยางพาราและแร่ดินเหนียวด้วยวิธีการลามิเนตร่วมกับกระดาษ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเหมือนฝัน บุญรังสี, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัญฐานวิทยาของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตร่วมด้วยยางธรรมชาติดัดแปร", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3, ASTC2015: The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015 , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย