โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2009

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

16

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 4 1 0
2009 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมสภาพเป็นผลึกของการเคลือบในการปลดปล่อยไทมอลเพื่อใช้เป็นตัวต้านจุลินทรีย์และตัวต้านออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2009 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 13 1 0
2009 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2009 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2009 การห่อหุ้มวิตามินอีในอนุภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนากระดาษต้านทานน้ำโดยวิธี Atmospheric Plasma Treatment หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 7 8 2 0
2009 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2009 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 2 0
2009 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 2 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0