การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง