โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2018

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 6 2 0 0
2018 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนและความต้านทานน้ำของโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันด้วยเส้นใยชานอ้อยและแร่ดินเหนียวดัดแปร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแอคทีฟจากวัสดุชีวฐานเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2018 ผลของไมเกรชันต่อสมบัติของพลาสติกฐานชีวภาพจากพอลิเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 7 0 0 0
2018 การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2018 การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการการพัฒนาคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0