โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 1996

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1996

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1996

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1996

1

Project

โครงการวิจัย ปี 1996

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1996

0

Award

รางวัล ปี 1996

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1996 Biodegradable Plant Protrin Film for Starch Tray. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0