แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์อนุภาคนาโนลิกนินจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้