การจัดทำวัสดุแบบบรระจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)