โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Journal 3
2024 exKanokwan Singha, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "Market Basket Analysis of a Health Food Store in Thailand: A Case Study", International Journal of Knowledge and Systems Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-14
2024 exJintana Wiboonsirikul, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exPiyarat Poonpan, "Determining Key Factors Affecting Coconut Sap Quality After Harvesting", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, เมษายน 2024, หน้า 1-14
2015 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exOngcunaruk, W. , "Coconut sap pickup problem with time windows: a case study", International Food Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 2088-2092
Publish Year National Journal 1
2014 exกัญญาณัฐ เตธัญญวรากูล, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษาร้านโครงการหลวง", วารสารวิชาการ Thai VCML, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 23-34
Publish Year International Conference 4
2014 exนายสว่าง ปั้นจันทร์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, "Cost Structure Assessment of Cold Chain Along the Supply Chain for Thai Mango", 2014 International Conference Technology Innovation and Industrial Management, 27 - 30 พฤษภาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Business process analysis and improvement for a raw milk collection centre in Thailand", The 2014 International Conference on Agro-industry (ICoA): Competitive and sustainable Agro-industry for Human Welfare, Yogyakarta, Indonesia, 24 - 25 พฤศจิกายน 2014, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exChonticha Chuasiri (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Sales Forecasting of Perishable Products at the Royal Project Foundation Store - Bon Marche Market", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPhimphanit Srivorakul , inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Line Efficiency Improvement: A Case Study of Iceberg Lettuce Trimming and Packing Processes at Mae Hae Development Center, Chiang Mai", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 ex กัญญาณัฐ เตธัญญวรากูล (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษาร้านโครงการหลวง", การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 14 (Thai VCML 2014), 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย