สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลิแลคติกแอซิดที่มีส่วนผสมของเส้นใยชานอ้อย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exChanon Wiphanurat, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, "Mechanical and Morphological Properties of Poly(lactic acid)/Bagasse Fiber Composite Foams", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016), 20 - 22 พฤษภาคม 2016, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี