การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2011 exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Effect of curcuminoids from turmeric (curcuma longa) on goldfish (carassius auratus) digestive enzyme and growth performance.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai., 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 4
2009 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการกลายของอาหารไทยโดยวิธีเอมส์", การประชุมวิชาการพันธศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ, 25 - 27 มีนาคม 2009, ปทุมธานี ประเทศไทย
2008 exภรภัทร สำอางค์, exบุญส่ง คงคาทิพย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 exชฎาธาร โทนเดี่ยว, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของใบยอและฟ้าทะลายโจรต่อการเปลี่ยนแปลงสีและอัตราการจับกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวในปลาทอง (Carasius auratus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย