การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ที่แยกจากขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, exNarumol Klangkaew, exNapasorn Kusucharit, "In vitro Efficacy of the Antifungal Activity of Some Thai Medicinal-Plants on the Pathogenic Fungus, Saprolegnia parasitica H2, from Fish", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 56-61
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรคในปลาในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย