ผลของการใช้กากขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหย่านม