ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น-ขุน