ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ

Publish Year National Journal 1
2011 exวีรนุช พานทอง, inนางอรทัย จินตสถาพร, "การเปรียบเทียบมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์ของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-8
Publish Year National Conference 1
2010 inนางอรทัย จินตสถาพร, exอ.วีรนุช พานทอง, "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2, 17 - 18 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย