ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ์