การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้งและไก่

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, exพรชัย สินเจริญโภไคย, "Study on effects of Ethanol Tumeric (Curcuma longa Linn.) Extract on Vibrio spp. in White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 70-77
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Antimicrobial Activity of Curcuminoids from Curcuma longa L. on Pathogenic Bacteria of Shrimp and Chicken", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 364-371