Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517
  • วท.ม.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • DEA.(Animal Physiology), INP, Toulouse , ฝรั่งเศส
  • Doctorat 3 Cycle(Aquaculture), Institut National Polytechnique de Toulouse, ฝรั่งเศส, 2528

  Expertise Cloud

  Acid valueAnisidine valueAntimicrobial substanceaquacultureAquatic plantAstaxanthinBiodiversityCarotenoidcarotenoidsCassavachlorophyll-aChumphonconcentration (composition)crocodilecrocodylusCrocodylus siamensisdietfancy carpfishfish catchFish oilfood supplementationGROWTHHSP70immune responseInfectionLitopenaeus vannameiLuteinMarine natural productsMarine spongeMekong tributarymicrosatellite markersmicrosatellite primermigrationMOLLUSC CULTUREMulberryNatural pigmentNeopetrosia sp.Nile tilapiaNIR spectroscopynutrientsPacific white shrimpPeroxide valuePhagocytic activitypharmacokineticPigmentationplasma cortisolprofilesQualityreproductionSALINITYSCALLOPSsex hormonalshark catfish Helicophagus waandersiiSiamese crocodileSkinSocial Impect AsseamentSrinakarin ReservoirSurat ThaniSurveyingSURVIVALTBATeatemperature stressTLC densitometryTLC-densitometricUsesvalidationWater temperatureWhite spot syndrome virusYOUNG ANIMALSกรดอินทรีย์การแช่เย็นการติดเชื้อการเติบโตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการเปลี่ยนแปลงสีการผลิตอาหารสัตว์น้ำการพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงสัตว์จำพวกหอยการยับยั้งแบคทีเรียการเลี้ยงสัตว์น้ำการสำรวจการเสริมกรดอะมิโนสมรรถภาพการผลิตสัตว์อายุน้อยสารต้านจุลชีพสารสกัดสารสกัดโอริกาโนแบบเคลือบสูตรอาหารหนอนไหมหอยเชลล์ไหมอีรี่อัตราการจับกินเชื้อโรคอัตราการตายอาหารปลาอาหารปลาดุกอาหารปลานิลอุณหภูมิน้ำฮฒ-carotene

  Interest

  การเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2532 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาร์ทีเมียแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2546 - ม.ค. 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ(รักษาการ) คณะประมง
  • ก.ค. 2546 - ก.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะประมง
  • ต.ค. 2544 - ก.ย. 2546 หัวหน้าสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง
  • ก.ค. 2542 - มิ.ย. 2546 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะประมง
  • ธ.ค. 2541 - พ.ย. 2543 หัวหน้าสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2539 - ก.ค. 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
  • ก.ย. 2538 - ก.ค. 2542 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The use of natural carotenoids and growth performance, skin pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2010Journal of Applied Aquaculture
  22(3),pp. 267-283
  7
  2Characterization of microsatellite markers for the siamese crocodile and amplification in the closely related genus crocodylusChaeychomsri W., Chaeychomsri W., Chaeychomsri S., Tuntirungkij M., Tabthipwon P., Noparatnaraporn N., Siripholvat V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 682-692
  1
  3Comparative pharmacokinetics after feeding fancy carp (Cyprinus carpio) with diets containing carotenoids from natural sources [tea (Camellia sinensis) , mulberry (Morus alba) , and cassava (Manihot esculenta) leaf]Yuangsoi B., Jintasataporn O., Tabthipwon P., Kamel C.2010Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
  23(3),pp. 219-224
  5
  4Use of nutrients and chlorophyll-a for fish catch estimation in srinakarin reservoir, kanchanaburi provinceLerdburoos Y., Tarnchalanukit W., Tabthipwon P., Yoonphand R.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 233-244
  0
  5The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2011Aquaculture Nutrition
  17(2)
  16
  6Chemical composition, lipid class and fatty acid composition of Eri silkworm (Philosamia ricini Boisd.)Jintasataporn O., Tabthipwon P., Ohshima T.2002Fisheries Science
  68,pp. 1637-1638
  0
  7Development of microsatellite markers for Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)Chaeychomsri W., Tabthipwon P., Noparatnaraporn N., Siripholvat V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 256-262
  4
  8Validated TLC-densitometric analysis for determination of carotenoids in fancy carp (Cyprinus carpio) serum and the application for pharmacokinetic parameter assessmentYuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(6),pp. 693-700
  11