แนวโน้มผลงานของเอิบ

Journal

บทความของเอิบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของเอิบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของเอิบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Journal 71
2022 exPrombut, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "Response of Cassava to Potassium Fertilization in a Tropical Sandy Typic Paleustult Amended with Burnt Rice Husk for Two-Consecutive Years", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exSukkaew, W., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of cassava (Manihot esculenta Crantz) to calcium and potassium in a humid tropical upland loamy sand soil", Annals of Agricultural Sciences, ปีที่ 67, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, หน้า 204-210
2021 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Mg rates from different sources on cassava grown in Typic Paleustults", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 15-22
2021 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, exเกียรติศักดิ์ สนศรี, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exRobert J. GILKES, exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, "Spatial distribution characteristics and types of salt-affected soils spots developed on alluvial fan complex over old marine sediment, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 229-236
2020 exSukitprapanon, T., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGilkes, R.J., "Nature of redox concentrations in a sequence of agriculturally developed acid sulfate soils in Thailand", Pedosphere, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 390-404
2020 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Dissolution of Mg Fertilizer and Its Availability in Cassava in Tropical Upland Soils", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 236-249
2020 exSaychol Sukyankij, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Assessment of Soil Zn Availability for Khao Dok Mali 105 Rice: a Case study in Thailand", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 181-190
2020 exจันทิมา แช่มเงิน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of Cassava, Huay Bong 80 Variety, Grown in an Ustic Quartzipsamment, to Chicken Manure and Potassium Fertilizer", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 51, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2765-2777
2019 exTanawan Limwikran, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exNattaporn Prakongkep, exRobert J. GILKES, "Most Plant Nutrient Elements Are Retained by Biochar in Soil", Soil systems, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 1-16
2019 exSukitprapanon, TS, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Rare earth elements in acid sulfate soils under long-term paddy rice cultivation in Thailand", GEODERMA REGIONAL, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019
2019 exSasiprapa Sinsuk, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Phosphorus availability in different aggregate sizes of tropical red soils amended with cassava starch waste", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019 - สิงหาคม 2020, หน้า 179-187
2019 exPattamit Sasirat, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Influence of Tropical Climate Parameters on Properties of Acid Sulfate Soils for Sustainable Oil Palm Cultivation", International Journal of Agronomy, ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-13
2018 exLimwikran, T., inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, exGilkes, R.J., "Dissolution of K, Ca, and P from biochar grains in tropical soils", Geoderma, ปีที่ 312, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 139-150
2018 exKazi Kaimul Islam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Carbon Sequestration in Relation to TopographicAspects and Land Use in Northeast of Thailand", International Journal of Environment and Climate Change, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 138-151
2018 exTeeranuch Opachat, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Major plant nutrient release in jasmine rice growing soils amended with biochar and organic wastes: an incubation study", International Journal of Soil Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 9-17
2018 exMutchima Phun-iam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Yield response of cassava Huay Bong 80 variety grown in an Oxyaquic Paleustult to cassava starch waste and nitrogen fertilizer", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 573-580
2016 exIntamo, P., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exGilkes, R.J., "Metals and arsenic concentrations of Ultisols adjacent to mine sites on limestone in Western Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 300-310
2016 inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGilkes, R.J., "Amounts and associations of heavy metals in paddy soils of the Khorat Basin, Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 120-131
2016 exSukitprapanon, T., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGilkes, R.J., "A comparison of potential, active and post-active acid sulfate soils in Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 346-356
2015 exนางสาวจิรัชญา แสนยะ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Potential of Paddy Soils for Jasmine Rice Production in Si Sa Ket Province, Northeast Thailand", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 34-47
2015 exWanrapee Suwanprapa, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Relationship between Soil Properties and the Aggregation of Tropical Forest Soils in Thailand", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 361-374
2015 exPimprapa Sinkumkoon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, exRoongnapa Bowichean, "Influences of Green Manures and N-fertilizer Management on Nutrient Uptakes and Yield of Cassava on a Degraded Sandy Soil", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 375-389
2014 exCharanworapan, Chanida, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWiriyakitnateekul, Wanpen, exGilkes, Robert J., "Influence of Soil Properties on Amounts of Bicarbonate-Extractable P in Soils Incubated With Three Thai Phosphate Rocks of Contrasting Mineralogies", SOIL SCIENCE, ปีที่ 179, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 340-347
2014 exSinkumkoon, Pimprapa, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manure and N Fertilizer Rate Effects on Cassava and Sweet Corn Sequential Cropping in a Sandy Typic Plinthustult", SOIL SCIENCE, ปีที่ 179, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014
2014 inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exDr. Bhupinder Pal Singh, exAssoc. Prof. Dr. Balwant Singh, "Nature of organic matter associated with particle-sized fractions of Thai soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 167-184
2014 exKazi Kaimul Islam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Relationship between Carbon Sequestration and Physico-Chemical Properties of Soils in Salt-Affected Areas, Northeast Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 560-576
2014 inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B., "Association of trace elements and dissolution rates of soil iron oxides", Soil Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 1-12
2013 exJindaluang, W., inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B.P., exSingh, B., "Influence of soil texture and mineralogy on organic matter content and composition in physically separated fractions soils of Thailand", Geoderma, ปีที่ 195-196, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 207-219
2013 exKhawmee, K., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B., "Surface charge properties of kaolinite from Thai soils", Geoderma, ปีที่ 192, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 120-131
2013 exกฤติยาภรณ์ เจริญผล, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Assessment on land use of Phanom Dong Rak Mountain Range", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 1-10
2013 exKetrot, D, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B, "Interactive effects of iron oxides and organic matter on charge properties of red soils in Thailand", SOIL RESEARCH, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 222-231
2013 exC. Charanworapan, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exW. Wiriyakitnateekul, exR.J. Gilkes, "An evaluation of three Thai phosphate rocks for agronomic use based upon their chemical and minerlogical properties", Soil Science and Plan Nutrition, ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 522-534
2013 inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSuddhipraharn, A., exSparks, D.L., "The role of mineralogy in organic matter stabilization in tropical soils", Soil Science, ปีที่ 178, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 308-315
2013 inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exBalwant Singh, "Phosphorus and cadmium sorption by red soils and Fe oxide concentrates from Thailand", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 109-117
2013 exบุณฑริก ฉิมชาติ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exDonald L. Sparks, "Role of organic matter on charge behavior of Oxisols and Ultisols under tropical savanna and tropical monsoon climates in Thailand", Soil Science, ปีที่ 178, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 540-549
2013 exขวัญตา ขาวมี, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exI. Bibi, exBalwant Singh, "Dissolution behaviour of soil kaolinites in acidic solutions", Clay Minerals, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 447-461
2013 exรุ่งนภา โบวิเชียร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manuring Effect on Yield of Cassava-Sweet Corn Sequential Cropping on Degraded Sandy Soil, Northeast Thailand", Kasetsart J., ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 342-357
2012 exวิทยา จินดาหลวง, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, "Pedogenesis affecting Carbon and Nitrogen in Thai Major Vertisols", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 135-150
2012 exK. Ngwe, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Comparative potassium chemistry in paddy soils of different development status under tropical savanna climate", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1810-195
2012 exKyaw Ngwe, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Potassium status and physicochemical and mineralogical properties of lowland Vertisols in a rice-based cropping system under topical savanna climate", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 552-537
2012 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "The forms and availability to plants of soil potassium as related to mineralogy for upland Oxisols and Ultisols from Thailand", Geoderma, ปีที่ 170, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 11-24
2011 exกมลวรรณ เหล่าพูลกิจ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Factor controlling carbon sequestration of major upland soils in Northeast Plateau, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 133-143
2011 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Short-term Tillage Effect on Properties of an Arenic Haplustult under Maize Cultivation in Tropical Savanna Climate, Northeast Thailand.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 41-51
2011 exChanissada Phunmuang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Morphological and Physical Properties of Fragipan inContrasting Material Derived Soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 103-113
2010 exณัฐพล จิตมาตย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "The Pedo-geochemistry of Vertisols under Tropical Savanna Climate", Geoderma, ปีที่ 159, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2010, หน้า 304-316
2010 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "The kinetics of potassium release to sodium tetraphenylboron solution from the clay fraction of highly weathered soils", Applied Clay Sciences , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2010, หน้า 376-385
2010 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exP. Sindhusen, exR.J. Gilkes, "Micromorphological characteristics of soils on the Nam Phong and Khon Buri catenae, Northeast Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 71-90
2010 exทิมทอง ดรุณสนธยา, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Geochemical properties and the nature of kaolin and iron oxides in upland Oxisols and Ultisols under a tropical monsoonal climate, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 197-215
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "SEM image analysis for characterization of sand grains in Thai paddy soils", Geoderma, ปีที่ 156, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 20-31
2010 exWisawapipat, W, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Surface charge characteristics of variable charge soils in Thailand", AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 337-354
2010 exChittamart, N, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "LAYER-CHARGE CHARACTERISTICS OF SMECTITE IN THAI VERTISOLS", CLAYS AND CLAY MINERALS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 247-262
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ex R.J. Gilkes , "Quartz Sand Grain Size and Surface Morphology in some Tropical Soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 41-60
2009 exวรชาติ วิศวพิพัฒน์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Phosphate sorption and desorption by Thai upland soils", Geoderma, ปีที่ 153, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2009, หน้า 408-415
2009 exจุฑามาศ แก้วมโน, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Aggregate stability of salt-affected kaolinitic soils on the North-east Plateau, Thailand", Australian Journal of Soil Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, พฤศจิกายน 2009, หน้า 688-696
2009 exWittaya Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Diversity and Fertility of Soils in Doi Inthanon Area,Chiang Mai Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-8
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exStephen Nortcliff, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Interpretability Comparison between Soil Taxonomic and Fertility Capability Classification Units: A Case of Some Major Cassava Soils in Northeast Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 9-18
2008 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exบรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์, "Properties and fertility capability of highland soils in Khao Kho area, Phetchabun province, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3-4, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 153-167
2008 exWongpokhom, N, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Micromorphological properties of salt affected soils in Northeast Thailand", GEODERMA, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2008, หน้า 158-170
2008 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSmirk, M, exGilkes, RJ, "Geochemistry of salt-affected aqualfs in Northeast Thailand", SOIL SCIENCE, ปีที่ 173, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 143-167
2008 exPrakongkep, N, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSmirk, M, exGilkes, RJ, "The geochemistry of Thai paddy soils", GEODERMA, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2008, หน้า 310-324
2007 exWiriyakitnateekul, W, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSmirk, MN, exGilkes, RJ, "Iron oxides in tropical soils on various parent materials", CLAY MINERALS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 437-451
2006 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, "Properties of hardpan bearing soils in Huai Sai Royal Development Study Center, Amphoe Cha-am, Changwat Pehtchaburi, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 11-19
2006 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Geochemistry of Thai Alfisols and Ultisols", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 59-73
2006 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Properties of red Oxisols on calcareous sedimentary rocks in Thailand", Geoderma, กรกฎาคม 2006, หน้า 0-0
2006 exWimolnan Kanket, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR. J. Gilkes, "Minerals in Clay Fractions of Some Alfisols in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 1-8
2006 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "The geochemistry of soils on a catena on sedimentary rock at Nam Phong, north-east Thailand", AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 143-154
2006 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "The geochemistry of soils on a catena on basalt at Khon Buri, northeast Thailand", GEODERMA, ปีที่ 135, พฤศจิกายน 2006, หน้า 81-96
2006 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Properties of iron oxides in red Oxisols and red Ultisols as affected by rainfall and soil parent material", AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 63-70
2006 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Properties of kaolins in red Oxisols and red Ultisols in Thailand", APPLIED CLAY SCIENCE, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2006, หน้า 25-39
2005 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสุมิตรา วัฒนา, "Properties of aquic plinthite formed under a tropical monsoonal climate in Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1-2, กันยายน - ธันวาคม 2005, หน้า 1-26
1998 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Mineralogy and micromorphology of salt affected soils in Central Plain, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 1998, หน้า 3-20
Publish Year National Journal 57
2023 exเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและปุ๋ยโพแทสเซียม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-27
2022 exธีรนุช โอภาชาติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลสะสมของแกลบเผาที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี และปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อสมบัติทางเคมีดิน และมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบสีแดง", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 271-294
2022 exกาญจนา โสปัญหริ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ใส่ต่อเนื่องสามปีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 129-142
2022 exเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลของแกลบเผาและปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 162-187
2022 exพรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลสะสมของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 188-208
2021 exซิตีฮาวา นุวันนา, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 25-36
2021 exศรัทธา บุญรอด, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล, "Characteristics and fertility capability of cassava growing soils under different annual rainfall conditions in Northeast Thailand", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 1034-1046
2021 exวิริดา ชื่นสมบัติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของเพอร์ไลต์ และมูลไก่แกลบต่ออัตราปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสังกะสีทางใบที่ใช้กับ มันสำปะหลังในชุดดินวาริน", แ่ก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1515-1529
2021 exสุดารัตน์ จิตเขม้น, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "การตอบสนองของมันสeปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 164-184
2020 exนางสาวมณีทิพย์ ขุนทอง, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการข้อจำกัดในชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วนปนกรวด (Ldr+km)เพื่อการปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 149-165
2020 exนายวีคำ เมฆตระกูล, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ศักยภาพของดิน และความเหมาะสมของที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่น้ำมังเมืองท่าพระบาทแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 332-341
2020 exวรรณภา เสนาชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธรที่ถูกปรับปรุงด้วยกากแป้งมันสำปะหลังและหินปนบดต่อเนื่อง 5 ปี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1254-1265
2020 exรสธร คล้องธรรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของมูลไก่แกลบ เศษเหลือจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1292-1303
2019 exรัตติกาล สวยงาม, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของดินในการปลูกอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 135-155
2019 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ออ้อยปลูกในชุดดินสตึกที่ปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบในอัตราที่แตกต่างกัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 73-82
2019 exKannika Phetmak, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Chicken Manure, Perlite and Rate of Chemical Fertilizer on Virgin Cane Grown in a Coarse-textured Soil", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-14
2019 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อลักษณะการดูดซับสังกะสีในดินนาโซดิกพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1275-1286
2018 exนายคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร. สุมิตรา วัฒนา, "การประเมินสมบัติดินบางประการด้วยสถิติเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำพังชู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 60-69
2018 exนทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 203-212
2018 exอริศรา พันยะฤทธิ์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, " ผลของกากแป้งมันสำปะหลังและถ่านแกลบชีวมวลต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 255-266
2018 exณัฐพร ตักเตือน, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง และโพแทสเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1147-1158
2018 exเกศวดี พึ่งเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสมบัติดิน และมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 911-920
2018 exวันทรา แซ่เฮ้ง, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการป้องกันการแตกของผลพลับพันธุ์ฟูยู", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 857-866
2018 exพจรัตน์ ไตรทิพย์ชวลิต, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ K95-84 ต่อการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไทโอซัลเฟต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 991-1000
2018 exณฐกร ก๋งเอม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดจัดมากต่อหินปูนบดและฟอสฟอรัส", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 156-160
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและไนโตรเจนต่ออ้อยปลูกในดินทรายร่วนชุดดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 77-82
2017 exอังศุมาริน แท่นเครือ , inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของยิปซัม กากแป้ง และเปลือกล้างมันสำปะหลังต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 239-248
2017 exภัทรียา ประดิษฐ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 263-272
2017 exอาทิตย์ ศุขเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำระยะยาวต่อการกร่อนดินและการกักเก็บคาร์บอนในระบบพืชไร่", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 285-296
2017 exพิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The impacts of tillage, soil conditioners, and chemical fertilizer on yield of cassava in Yasothon Soil Series (Typic Paleustult), relationship between nutrient concentration and cassava yield components, and soil property", Kaen Kaset Agricultural Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 373-382
2017 exปภัชญา สนิทมัจโร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของกำมะถันในดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิและผลของปุ๋ยกำมะถันที่มีต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 35-46
2017 exจารุวรรณ นพพันธ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถกลบวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในระดับลึกต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 57-70
2017 exพนิดา ปลอดสันเทียะ,, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของซิลิคอนและวัสดุปรับสภาพดินที่มีซิลิคอนสูงต่ออ้อยที่ปลูกบนชุดดินน้ำพอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 79-90
2017 exกนกพร มานันตพงศ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาและดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 101-112
2017 exอุษา นรสิงห์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 121-132
2016 exจรัณยา สุคนธากร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของวัสดุปรับปรุงดินต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนของดินวารินที่ปลูกมันสำปะหลัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 657-668
2016 exThanis Nilnoree, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, "Effect of Chicken Manure and Organic Wastes from Cassava StarchManufacturing Plant on Cassava Grown on Dan Khun Thot Soil", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 168-178
2016 exยศ อินทะวิชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exปรีชา เพชรประไพ, "การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 317-327
2015 exดารารัตน์ อุ่นเสนีย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของเบนทอไนต์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยโพแทสเซียมและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 707-716
2013 exปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแก้ปัญหาดินเค็มโซดิกที่ดอนที่พบชั้นดานเปราะสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 433-444
2012 exวรนันท์ สนกันหา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทักษิณ อาชวาคม, "ลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่างชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 7-18
2012 exจีรวรรณ พรหมมา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของชนิดและอัตราของปูนต่อมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 19-26
2011 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินชุดดินวาริน", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 13-24
2011 exศิรินทรา ตระสาริกา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "อิทธิพลของมูลไก่แกลบกับปุ๋ยสังกะสีและเหล็กที่ให้ทางใบต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธรที่เสื่อมโทรม", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 105-116
2010 exนายกิตติ วงษ์แสง, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร. สุมิตรา วัฒนา, exนางสาวรสมาลิน ณ ระนอง, exนางสาวบุญมา ดีแสง, "สมรรถนะของดินที่เกิดจากหินปูนบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 88-98
2010 exนายเอกราช มีวารสนา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของชั้นดานไถพรวนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010
2010 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "อิทธิพลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า ---
2010 exนางสาวอรพิน เกลี้ยกล่อม, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวลลิดา ชัยเนตร, "สมบัติของชั้นดานไถพรวนในดินปลูกมันสำปะหลังและอ้อย จังหวัดขอนแก่น", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010
2010 exบุษยรัตน์ หมอกมัว, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การดูดซับประจุของดินดอนที่พัฒนามาจากหินกลุ่มแกรนิต บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 27-36
2010 exกกกรณ์ เหมทานนท์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสร้างตัวของแร่สเมกไทต์ในดินเวอร์ทิซอลส์บนพื้นที่ดอน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 47-58
2010 exดารากร อัคฮาดศรี, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชของดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 111-120
2009 exนัทธมน อภัยรี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบรูปแบบการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 177-188
2009 exกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะความชื้นดินในโซนรากองุ่นต่างพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 189-200
2008 exนางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะการดูดยึดน้ำและสมการถ่ายทอดสมบัติของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 280-292
2007 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Contents of Elements in Some Flooded Soils to Their Origins in Northeast Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 34-41
2007 exNattaporn Prakongkep, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Micromorphological Properties of Thai Paddy Soils", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 42-48
2006 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกผักกาดหอมห่อ", (ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยทำไปใช้ประโยชน์) รายงานประจำปี ฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง, ปีที่ 2549, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 339-351

Conference

การนำเสนอบทความของเอิบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Conference 21
2018 exTeeradon Kardudom, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA, KU 50 AND HUAY BONG 80 VARIETIES, GROWN IN SATUKSOIL SERIES TO CALCIUM AND NITROGEN", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF RICE HUSK ASH ON VIRING CANE GROWN IN LOAMY SAND SATUK SOILSERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSaovanee Boonrod, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA GROWN IN A LOAMY SAND SOIL TO BENTONITE ANDCHEMICAL FERTILIZER", The 44th Congress on Science and Technology, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPinate Ruenchan, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF RICE HUSK ASH AND NITROGEN ON GROWTH AND YIELD OF CASSAVA,HUAY BOMG 80 VARIETY, IN YASOTHON SOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA TO DIFFERENT RATE AND TYPE OF MAGNESIUM SOURCESIN SATUK SOILS SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exNaphatsanan Somngam, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF CALCIUM FROM DIFFERENT SOURCES ON CASSAVA GROWN IN WARINSOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThanaphon Jenwitheesuk, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF CASSAVA TAILS AND STALK AND POTASSIUM ON CASSAVA, HUAY BONG80 VARIETY, GROWN IN WARIN SOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exNuttharuja Hirunburana, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SULFUR AVAILABILITY IN A TYPIC PALEUSULT AMEDED WITH DIFFERENT SULFURRICH SOIL CONDITIONERS", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exStephen Nortcliff, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Modification of Paleustults at Subgroup Level: a Case of Tropical sandstone andsiltstone-derived Soils", The 21st World Congress of Soil Science, 12 - 17 สิงหาคม 2018, Rio de Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2016 inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Chemical profiles of sugarcane-growing soils under a moist tropical savanna climate in Thailand", Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of deep ploughing on accumulation of organic carbon in soils under sugarcane-cropping practices", Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exนายธงชัย คงหนองลาน, exนายอภิชาติ บุญเกษม, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร. สุมิตรา วัฒนา, exดร. นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, exนายบรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์, "Variability of Salt Affected Soils in Khorat Basin, Thailand", 20th WORLD CONGRESS OF SOIL SCIECNE, 8 - 13 มิถุนายน 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "IS RIPPERING THE EFFECTIVE SOLUTION TO ALLEVIATING PLOUGH PAN PROBLEM?", International Conference on Agricultural Engineering (AgEng 2014), 8 กรกฎาคม 2014, Zurich สมาพันธรัฐสวิส
2010 exณัฐพล จิตมาตย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอิบ เขียวรื่นรมณ์, exR.J. Gilkes, "Charge properties and potassium fixation by clays from Thai Vertisols", the 19th World Congress of Soil Science, 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane อื่นๆ เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "A comparison of extraction methods to assess potassium availability for Thai upland soils", 19th World Congress of Soil Science, 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane อื่นๆ เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Mineralogical Implication for Agricultural Uses of Soils Developed on Calcite Bearing Rocks", 14th International Clay Conference, 14 - 20 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐอิตาลี
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายณัฐพล ศรีอำไพ, "Aluminium Saturation Prediction for the Assessment of Al Toxicity in Highland Soils from the North of Thailand", 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 20 - 24 กรกฎาคม 2009, Santa Rosa แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOM and Total Nitrogen Balance in Soils after Changes from Forest to Agriculture in Humid Subtropical Highlands of Thailand", International Conference on Soil Organic Matter Dynamics: Land Use, Management and Global Change, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, Colorado Spring โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Influence of Parent Materials in Association with Forest types on Characteristics of Soils in Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exฐิติชญา ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOILS SUSCEPTIBLE TO LANDSLIDE UNDER HUMID SUBTROPICAL CLIMATE IN THAILAND", International Conference on Land Degradation, 18 - 22 กันยายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
2006 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exProf. R.J. Gilkes, "Characteristic Genesis Reflected in Minerals by Clay Fraction of Red Oxisols under Tropical Monsoonal Climate in Thailand", 18th World Congress of Soil Science., 9 - 15 กรกฎาคม 2006, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 49
2018 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการดูดซับและการปลดปล่อยสังกะสีในดินนาภายในสภาพน้ำขัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกัณตพล แก้วด้วง, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Constraints of salt affected soils for jasmine rice production in korat Basin", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเกษรา จิตนิยม, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การดูดซับตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และแคดเมียม ของสเมกไทต์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSinkumkoon, P., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of green manuring on nitrogen fertilizer management in cassava grown on a typic plinthustult, northeast Thailand", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exBowichean, R., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of green manure on soil properties and yield of cassava grown on a degraded sandy soil, northeast Thailand", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exRuengtong, C., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "A response of ratoon cane planted on a satuk soil to chicken manure, Fe and Zn foliar applications.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSuwanprapa, W., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of water stable aggregate under different forest soils in Sakaerat Environmental Research Station.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPlengsuntia, T., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Root yield and starch content of cassava as affected by different fertilizer formulas and chicken manure.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhetmak, K., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "A response of sugarcane grown on a korat soil to combined application of perlite-chicken manure and tillage practices.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKananurak, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Single and combined effect of inorganic and organic soil conditioners on growth of sugarcane planted on a Korat soil", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนริศรา สุขสวัสดิ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสนามของชั้นดานเปราะในดินที่ลาดเชิงเขาหินทราย", Conference of The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exกมลวรรณ เหล่าพูลกิจ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Variability of organic carbon and carbon-nitrogen ratios in topsoils of red Oxisols and Ultisols under tropical savanna climate.", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT. 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exจุฑามาศ แก้วมโน, exR.J. Gilkes, "Agricultural potential of salt affected soils in Northeast Plateau, Thailand", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวรชาติ วิศวพิพัฒน์, exR.J. Gilkes, "Strategies for developing agricultural potentials of highly weathered soils derived from basalt under tropical monsoonal climate", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพล จิตมาตย์, exR.J. Gilkes, "Fertility status of lowland Vertisols in Central Plain", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "Forms of potassium in upland Oxisols and Ultisols in Thailand", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาววรรธนัย อ้นสำราญ , exนางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, "ลักษณะความชื้นในดินต่างชนิด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exNaruenatre Kietsermkajorn, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในดินด่างที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตกค้างสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNakarin Sobprasonk, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นที่ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exW. Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exNortcliff, Stephen, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความหมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, "การสูญเสียไนโตรเจนที่เป็นผลมาจากวิธีการไถพรวน", 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียมสำหรับผักกาดหอมห่อที่ปลูกในพื้นที่แม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่ ", โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (KMITL Conference II), 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Can we relate global warming carbon sequestration and tropical soil management together for good agricultural practices? ", The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT. 34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์, "Genesis and properties of forage crops growing soils in western Thailand", The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนพดล ประยูรสุข, "A comparison on potential of forage crops growing soils in Khorat basin", The 34th Congress on Science and Technology of Thailand , 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSakiko Inoue, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Colonization on Phosphorus Uptake and Growth of Baby Corn on A Sandy Soil", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exสกล ศรีวัณโณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะรอยพิมพ์ประจุของดินออกซิโซลส์ที่มีสีแดงในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สภาพแวดล้อมการแพร่กระจายและสมบัติของดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณธาตุในดินนาน้ำขังบางชนิดกับต้นกำเนิดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "สมบัติทางจุลสัณฐานวิทยาของดินนาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการดินหลังถูกน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ราบภาคกลางของประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 ตุลาคม - 20 สิงหาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติชญาน์ ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของดินที่ง่ายต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อ่างขาง", The 33rd Congress on Science and Technologyof Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "แร่เคโอลิไนต์ในดินนาประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนภาพร วงษ์โพธิ์ขอม, exR.J. Gilkes, "การเกิดและสัณฐานวิทยาของดินเค็มโซดิกกรด ในที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวรชาติ วิศวพิพัฒน์, exR.J. Gilkes, "การใช้ดัชนีการเสื่อมสภาพประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของดินสีแดงบางชนิดในประเทศไทย ", 33rd Congress on Science and Technoloy of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exบรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์, "สมบัติ และศักยภาพทางการเกษตรของดินที่สูง ในบริเวณเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสิทธานต์ ชมภูแก้ว, "สมบัติและศักยภาพของดินที่ปลูกลําไยในภาคเหนือของประเทศไทย ", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2006 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "แร่ในกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียวของแอลฟิซอลส์บางชนิดในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exกฤษณะ รามสูตร, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับการสะสมเกลือในชุดดินพิมาย: สมบัติทางเคมีและจุลสัณฐานวิทยา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ธาตุหลักและธาตุอาหารเสริมในดินที่พัฒนามาจากหินบะซอลต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "แนวทางการจัดการดินออกซิซอลส์ที่มีสีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exจุฑามาศ แก้วมโน, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลกระทบของเกลือต่อดินที่ลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของดินที่มีชั้นดาน ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สภาพแวดล้อมในการแพร่กระจายของดินเค็ม ในแอ่งสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exศรัญญา หน่อแก้ว, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สมบัติทางเคมีบางประการที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือของชุดดินกุลาร้องไห้ในจังหวัดร้อยเอ็ด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สมบัติและศักยภาพของดินสีแดงในอันดับออกซิซอลส์และอัลทิซอลส์ในประเทศไทยสำหรับพืชเศรษฐกิจ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240086]