Journal

สมรรถนะของดินที่เกิดจากหินปูนบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
32
2
88-98
เมษายน - มิถุนายน 2010
ชาติ
-
-
-
-