Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  air temperatureamount of precipitation carbon contentCCSCHTclay dispersion aggregate stabilityCLIMATECANE-DBenvironmental factorsEscherichia coligenesisGIShead lettuce yieldhighland soilsHypothyroisismIDDIodine deficiencyiron oxideskaolin propertiesland managementland usered Oxisolsred UltisolsRemediation of soil resourceRoyal Projectscanning electron microscopysoil amendment materialssoil healthsoil microorganismsoil moisture regimes (SMRs)soil organic carbonsoil propertiessoil seriessoil-organic carbonsome soil propertiesStaphylococcus aureusSugarcane Productionsugarcane qualitySugarcane ResearchSustainable land useThai Oxisols tropical monsoonal climatetropical soils, microaggregateTSHTSH hormoneก้อนอิฐดินดิบการกระจายขนาดช่องในดินการกักเก็บคาร์บอนในดินการขาดน้ำการขาดสารไอโอดีนการจัดการดิน ภาคตะวันตก ปุ๋ยเคมี มันสำปะการจัดการอ้อยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการผลิตเชิงคุณภาพการผลิตเชิงปริมาณการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูทรัพยากรดินการวิเคราะห์องค์ประกอบการสะสมคาร์บอนในดินการสำรวจ การกำเนิดและการจำแนกดินกำหนดปุ๋ยเก็บข้อมูลออนไลน์เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนขนาดเม็ดดิน คาร์บอนในดิน ดัชนีวินิจฉัยข้อมูลคุณลักษณะดินข้อมูลคุณลักษณะแปลงอ้อยข้อมูลจากแผนทีี่ดินข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลสารสนเทศ ผลผลิตอ้อย คุณภาพอ้อยข้อมูลสำรวจระยะไกลข้อมูลอ้อยรายแปลงข้าวโพดหวานเขตเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูงคะน้าฮ่องกงคาร์บอนในดินคุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหารคุณภาพอ้อยโครงการหลวงจุลธาตุชุดดินกำแพงแสนชุดดินปากช่องชุดดินอ่าวลึกซัลเฟอร์ฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยดินเขตร้อน เม็ดดินขนาดเล็ก คารดินชุดสระบุรีดินที่สูงทรัพยากรดินธาตุอาหารพืชบ้านดินปัจจัยทางดินมะเขือเทศเชอรี่รูปแบบการจัดการดินวัสดุปรับปรุงดินสภาพอากาศสภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติดินบางประการส่วนผสมของแกลบและทราย

  Interest

  การสำรวจ การกำเนิดและการจำแนกดิน, การกักเก็บคาร์บอนในดิน, คุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)