Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Soil Science), Oregon Stare University, U.S.A., 2536
 • วท.ม..(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

Expertise Cloud

Rubbersap flowxylemก้อนอิฐดินดิบการขาดน้ำการผลิตเชิงคุณภาพการผลิตเชิงปริมาณการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อยการเพิ่มผลผลิตการสะสมคาร์บอนในดินการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มและใบ (Canopy and leaf photosynthesis)การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่องการหายใจ (respiration)การให้น้ำอ้อย ซิลิคอน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจกำหนดปุ๋ยเกณฑ์การออกแบบเก็บข้อมูลออนไลน์ข้อมูลคุณลักษณะแปลงอ้อยข้าวโพดหวานคะน้าฮ่องกงคุณภาพอ้อยจุลธาตุชุดดินกำแพงแสนชุดดินปากช่องชุดดินอ่าวลึกซัลเฟอร์ฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยดินชุดสระบุรีบ้านดินเบต้าแคโรทีนแบบจำลอง (Model)แบบจำลอง ค่าซีซีเอส คุณภาพอ้อย อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝน mathematical modelปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงผลผลิตปริมาณคาร์บอนในดินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนปัจจัยสภาพแวดล้อมปัจจัยเหมาะสมปลูกอ้อย จัดชั้นความเหมาะสมปลูกอ้อยปั้นเม็ดปุ๋ยปูนแปลงปลูกอ้อยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตปาล์มน้ำมันผลผลิตอ้อยผลผลิตอ้อย คุณภาพอ้อย ภูมิอากาศผู้ป่วยโรคไตพัฒนาผลผลิต พัฒนาคุณภาพ อ้อยพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาลพื้นที่เหมาะสม คุณภาพที่ดิน เศรษฐกิจ สารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคกลางภาคใต้ตอนบนภูมิภาคตะวันตกภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ คุณภาพอ้อยภูมิสารสนเทศ แผนการผลิตภูมิสารสนเทศเมะเขือเทศเชอรี่มันสำปะหลังเม็ดดินยางพารายางพารา (Rubber)ยางพารา การใช้น้ำ สัมประสิทธิ์การใช้น้ำยางพารา หน่วยความร้อนระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรโซปุ๋ยวัสดุทรายวัสดุอินทรีย์วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสถานะของน้ำ (Water status)สถานะของไนโตรเจน (Nitrogen status) และเครื่องวัดไนโตรเจน (Nitrogen meter)สถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สภาพแวดล้อมแสง (Light environment)สภาพอากาศสมการสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของก้อนอิฐดินดิบสระเก็บน้ำส่วนผสมของแกลบและทรายสัดส่วนผสมของแกลบและทรายสุขภาพ (Health)สูตรปุ๋ยเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินอ้อยอ้อย ผลผลิต คุณภาพ การจัดลำดับการตัดอ้อยอ้อย เพิ่มคุณภาพ น้ำในช่วงปลูก อุณหภูมิในช่วงปลูกอ้อย สารสนเทศ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพอ้อยผลผลิตสูงอัตราปุ๋ยธาตุอามีนไนโตรเจนอายุยางพาราอาหารรองอาหารหลักอินทรียวัตถุอินทรียวัตถุในดินิอ้อย การให้น้ำ ความชื้นในดิน ความหนาแน่นอ้อยใช้ปลูก

Interest

การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก