Journal

การตอบสนองของมันสeปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
52
2
164-184
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-