Conference

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความหมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009596 ชื่อวิชา Selected Topics in Soil Science,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009