Conference

การจัดการปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียมสำหรับผักกาดหอมห่อที่ปลูกในพื้นที่แม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (KMITL Conference II)
ชาติ
10 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-