Conference

สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นที่ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-