Conference

การใช้ดัชนีการเสื่อมสภาพประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของดินสีแดงบางชนิดในประเทศไทย
33rd Congress on Science and Technoloy of Thailand
ชาติ
18 - 20 ตุลาคม 2007
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-
-