Journal

แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชของดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
1
111-120
มกราคม - เมษายน 2010
ชาติ
-
-
-
-