Conference

แนวทางการจัดการดินหลังถูกน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
33rd Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
18 ตุลาคม - 20 สิงหาคม 2007
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-
-