ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2019

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2019

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, exCrowder, RM, exWills, GB, "Importance-Performance Analysis based SWOT analysis", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, ปีที่ 44, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 194-203
2019 exThattapon Surasak, exNungnit Wattanavichean, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2019, หน้า 578-583
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 46-57
2019 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวโรจน์ ใจสิน, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์", Veridian E-Journal Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 exThattapon Surasak, exChayanon Sangangam, exRachabodin Kamol, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things: A System Design", 2019 Taiwan Telecommunications Annual Meeting, 24 - 26 มกราคม 2019, ไต้หวัน
2019 inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง", Taiwan-Thailand Academic Bilateral Cooperation Symposium on Horticulture and Animal Science, 11 - 15 สิงหาคม 2019, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 3
2019 exประดับพันธ์ เจริญการ, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตข้าว", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exอริสรา เกษมจิตร์, exศุภกร หลายชูไทย, exมินตรา จิตตคุตตานนท์, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอติชาติ วิจฝัน, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2019]