ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2017

Publish Year International Journal 5
2017 exTing-Yu Kuo, exChun-Liang Lin, exNatdanai Charoenkit, exYang-Yi Chen, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toward theoretical synthesis of biocomputer", IET Systems Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-43
2017 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, exChun-Liang Lin, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, "Undulatory locomotion and effective propulsion for fish-inspired robot", Control Engineering Practice, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 66-77
2017 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, exJerome Darmont, exNouria Harbi, "Secret sharing for cloud data security: a survey", VLDB Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2017, หน้า 1-25
2017 inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Handwritten Student Identification Number Segmentation on Traditional Grid Answer Sheet Based on Statistical Analysis of Structural Profile", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 75-86
2017 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "IP Network Design by Modified Branch Exchange Method", International Journal of Intelligent Engineering and Systems, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 98-105
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์, "การตรวจหารอยร้าวของไข่ภายใต้ระบบสุญญากาศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 508-519

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2017]