ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2010

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Finite element modeling of superconducting magnet", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 1634-1637
2010 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Numerical modeling of superconducting filaments for coupled problem", IEEE Transactions on Magnetics, ปีที่ 46, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 3229-3232
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exNanongkai, D., "Faster algorithms for semi-matching problems", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 6198 LNCS, ฉบับที่ PART 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 176-187

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Development of Waste Tobacco in Yard Long Bean Aphid Control", ISSAAS 2009 International Congress, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exNanongkai, D., "Faster algorithms for semi-matching problems", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6 กรกฎาคม - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2010]