Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  ArduinoasteriskBranch ExchangecacheClientCloud ComputingDoSDual StacksEqual cost multi-path routingFirewallInfrastructure as a ServiceIP NetworkIP network designIPv4IPv6Linear ProgrammingMENTORMENTOR-IINetwork DesignNetwork design algorithmPrimal-Dual Interior PointproxyQoSTraffic Engineeringvideo conferencevoice over internet protocolVoIPการดักจับข้อมูลการตั้งค่าน้ำหนักการประมวลผลแบบกริดการวิเคราะห์การจราจรข้อมูลการส่งเสริมการขายการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีแบบกลุ่มอนุภาคการออกแบบโครงข่ายไอพีข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขั้นตอนวิธีอาณานิคมมดข้าวคลัสเตอร์ความฉลาดแบบกลุ่มความแรงของสัญญาณความหน่วงของสายสัญญาณค่าความเข้มของสัญญาณค่าน้ำหนักเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายเฉพาะกิจไร้สายเครือข่ายไร้สายเครือข่ายโอเอสพีเอฟโครงข่ายไอพีจำกัดพื้นที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนตู้ชุมสายโทรศัพท์เทคโนโลยีคลัสเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีเสียงนครปฐมพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์พลังงานแสงอาทิตย์แพ็คเก็ตไฟร์วอลล์ไฟล์บันทึกการใช้งานเมนเทอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบควบคุมความชื้นระบบเครือข่ายแบบไร้สายระบบจัดการการส่งเสริมการขายเห็ดและดูแลลูกค้าระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบติดตามตำแหน่งระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆระบบผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบให้น้ำผักโรงเรือนวิธีจุดภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บแอพพลิเคชั่นสถานีตรวจวัดอากาศขนาดเล็กสายอากาศของเครือข่ายแลนไร้สายเสาสัญญาณเสาอากาศของเครือข่ายแลนไร้สายเห็ดเห็ดนางฟ้าอัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่ายอาร์ดูโน่อาร์เอฟไอดีอินเตอร์เน็ตไร้สายเอแจ็กซ์เอสเอ็นเอ็มพีเอสเอ็นเอ็มพี เอสเอ็นเอ็มพีวอล์ค การตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เอโอดีวีแอนดรอยด์แอปพลิเคชันแอลวีเอสโอเพนซอร์สโอเพ่นซอร์สโอเอสพีเอฟไอพีเทเบิล

  Interest

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2557 - ธ.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1On routing performance of MENTOR algorithmJaroenrat K., Charnkeitkong P.2006WSEAS Transactions on Communications
  5(9),pp. 1769-1776
  3
  2Algorithms for IP networks design with ECMP routing enableJaroenrat K., Chimmanee S., Charnkeitkong P.2012Proceedings - 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCIT, ICEI and ICACT), ICCCT 2012
  ,pp. 420-425
  2
  3IP network design by modified branch exchange methodJaroenrat K., Srichumroenrattana N.2017International Journal of Intelligent Engineering and Systems
  10(6),pp. 98-105
  0
  4On routing efficiency of a network design algorithmJaroenrat K., Charnkeitkong P.2006ACM International Conference Proceeding Series
  270
  0
  5On routing efficiency of a network design algorithmJaroenrat K., Charnkeitkong P.2006Proceedings of the 3rd International Conference on Mobile Technology, Applications and Systems, Mobility '06
  270
  0