ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Branch ExchangeCloud computingcurrent density distributionData analysisdata availabilityData integrityData privacyDatabaseElectromagnetic couplingEqual Cost Multi-Path Routingfinite element methodFish robotgenetic algorithmGenome databaseGray Level Run Length MatrixHysteresis LossesIoTmagnetizationMENTORModelingNetwork Design AlgorithmNumerical simulationPlant genotypePlant phenotypePrimal-Dual Interior PointproxyQoSQR codeRFIDSecret sharingSelf-Organizing MapSmart farmSoftware engineeringsuperconducting filamentsSuperconducting magnetSuperconductorTraffic engineeringUnsupervised neural networkWeb applicationการหาขอบภาพเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวข้าวโพดฝักอ่อนไข่เครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฐานข้อมูลตัวนำยิ่งยวดถดถอยแบบทำซ้ำเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขนครปฐมประมวลผลภาพพลังงานแสงอาทิตย์ไฟไนต์อิลิเมนต์ไฟร์วอลล์รอยร้าวระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสุญญากาศระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems)ลวดตัวนำยิ่งยวดลายมือโลจิสติกส์วงจรตรรกะวัดความยาววิเคราะห์ผลการสอบวิธีถดถอยซ้ำวิธีไฟไนต์อิเล็กเมนต์วิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดวิธีหนึ่งกับทั้งหมดวิศวกรรมซอฟต์แวร์เว็บเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นเศรษฐกิจพอเพียงสถานีตรวจวัดอากาศขนาดเล็กสภาพความเร็วลมต่ำสิ่งแวดล้อมสุ่มหน้าจอสัมผัสหลักสูตรเห็ดเห็ดนางฟ้าออนไลน์อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาอาหารอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเตอร์เน็ตออฟติงส์อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอลวีเอสโอเพนซอร์สโอเพ่นซอร์สโอเอสพีเอฟไอโอทีีฮีสโตแกรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

E-Mail: fengvry@ku.ac.th

Tel.: 034-281075 ต่อ 276

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

E-Mail: fengvry@ku.ac.th Tel.034-281075 ต่อ 276


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 127 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 24 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)