ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2021

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2021 exNungnit Wattanavichean, exJirasin Boonchai, exSasithon Yodthong, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, exThattapon Surasak, "GFP Pattern Recognition in Raman Spectra by Modified VGG Networks for Localisation Tracking in Living Cells", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-160
2021 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Lanthong, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, "Rice Disease Recognition Using Effective Deep Neural Networks", Journal of Web Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-878
2021 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopic measurement approaches in evaluation of dry rubber content of cup lump rubber using machine learning techniques", International Journal of Agricultural and Biological Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 207-213
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์ด้วยวิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภท", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 81-101

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "A Preliminary Observation of Vegetation Indices in Relation to Sugarcane Growth Using an Aerial Imaging System", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณจากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11]